• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

COKYADER BANKA HESAP  BİLGİLERİ"

BANKA           :  Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi

ADRES           : Atatürk Bulvarı Kızılay/Ankara

ALICI ADI      : Çorum İli Oğuzlar İlçesi Kızılcapelit Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, olarak yazınız.

HESAP NO    : 39867721-5001
İBAN NO        : TR 30-0001-0004-7139-8677-21 5001


Değerli hemşehrilerimiz saygı değer üyelerimiz, web sitemize reklam vererek  derneğimize değerli katkılatınızı bekliyoruz. Derneğe aidat borcu olan üyelerimiz var ise aidatlarını ödemesini  rica ediyoruz.bekliyoruz.


 


Ankara Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 66
Dün: 86
Toplam: 130683
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


Tüzüğümüz

KIZILCAPELİT KÖYÜ  KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI

 

Derneğin üyesi olan Kızılcapelit köylüleri arasında yardımlaşmayı sağlamak talebe bağlı olarak ihtiyaç duyanlara yardım etmek, örf ve adetleri  yaşatmak Kızılcapelit köyü muhtarlığı aracılığı ile köyün okuluna, camisine maddi ve manevi yönden yardım etmek, imkânsızlık nedeni ile okuyamayan fakir aile çocuklarına yardım etmek ve burs vermek.

Derneğimiz üyelerinin birinci dereceden yakınlarının cenazelerini kaldırmak tedavi olmak için Ankara’ya gelen hemşehrilerimize derneğin gücü nispetinde yardımda bulunmak bunları gerçekleştirmek için aidat almak, bağış toplamak,kanuni izinler çerçevesinde Kızılcapelit köylüleri arasında iletişim kurmak için bülten yayınlamak, tur, gezi, piknik, kermes düzenlemek çaylı ve yemekli  eğlenceler düzenlemek, lokal açmak gayrimenkul alıp satmak,

 

MADDE 3-DERNEĞİN KURUCULARI:

 1. a) İbrahim KOZAN:TC. Vatandaşı
 2. b) Mustafa ŞİMŞEK: TC. Vatandaşı
 3. c) Bekir ŞAHİN :TC. vatandaşı
 4. d) Mehmet Ali KARTAL: TC. Vatandaşı
 5. e) Ömer KARTAL: TC. Vatandaşı
 6. f) Necati AKDENİZ: TC
 7. g) Fazlı ŞİMŞEK: TC. Vatandaşı

 

MADDE 4- ÜYE OLMA ŞARTLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

A-ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını bitirmiş olan durumları 2008 sayılı dernekler kanuna aykırı olmayıp Kızılcapelit köyü nüfüsuna kayıtlı olanlar ile Anne, baba ve ebebeynleri aile eşrafından eş ve çocukları olabilir. Nüfus kaydına bakılmaksızın  herkes fahri üye olabilir. Kızılcapelit köyü nüfusuna kayıt olma şartı aranmaz.

 

B- ÜYELİĞİN KAZANILMASI VE  HÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1 – Üye olmak için başvuruda bulunanlar dernekçe hazırlanmış üyelik beyannamesini doldurarak imzalamaları, tüzük hükümlerini kabul ve derneğin gayesini gerçekleştirebilmesi için üyelik vecibelerini tam olarak yerine getirmeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.

2 – Üye olmak isteyenlerin tüzükte belirtilen ilk giriş 10.000.000TL( onmilyon) aylık aidat 5.000.000TL.( beşmilyon) yıllık aidat 60.000.000TL.( altmışmilyon)  olarak ödemeleri gereken aidatı düzenli olarak ödemeyi kabul etmeleri zorunludur.

 

MADDE 5- ÜYELİKTEN AYRILMA :

Her üye istediği zaman dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma Yönetim Kuruluna yapılacak yazılı başvuru ile olur. Başvurular toplu olarak yapılamaz.

Yukarda belirtilen şekilde ayrılan üyeler tekrar müracaat etmeleri halinde üyeliğe kabul edilirler. Ancak tekrar üye olduklarında yeni üye olma koşullarına tabii tutulurlar.

 

MADDE 6- ÜYELERİN HAKLARI:

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernekte üye kalmaya da zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf gözeten hükümler bulunamaz. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyeler genel kurula katılırlar, oy hakları yoktur. Fahri Üyelere dernekçe yardım yapılmaz.

 

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 1. a)     Bir maksada istinaden dernek faaliyetlerini güçleştirici ve baltalayıcı harekette bulundukları sabit olanların dernekle olan ilgileri tespit edildiği ay içinde yönetim  kurulunun  kararı ile hakkında tanzim edilen evrak üzerine Disiplin Kurulu’nca üyelikten çıkarılırlar.
 2. b)    Derneğe karşı gerek aylık taahhütlerini gerek ödemekle mükellef oldukları borçlarını kabule şayan bir mazeretleri olmaksızın arka arkaya 3 ay ödememiş bulunan üyeler tüzüğe riayetsizlikten ve taahhütlerine sadakatsizlikten dolayı yönetim kurulunun alacağı kararla müracaat yolu açık olmak kaydı ile üyelikten çıkarılır.
 3. c)     Yukarıda belirtilen ve sair nedenlerden dolayı üyelikten ayrılanlar derneğe ödemiş oldukları aidatlardan hak talep edemezler ve kendilerine böyle bir ödeme kesinlikle yapılamaz.

 

MADDE 8- DERNEĞİN ORGANLARI:

 Derneğin organları şunlardır:

 1. a)     Genel Kurul
 2. b)    Yönetim Kurulu
 3. c)     Denetim Kurulu
 4. d)    Disiplin Kurulu

 

MADDE 9- GENEL KURUL

Genel Kurul dernek üyelerinden teşekkül eden yetkili kuruldur. Zorunlu organların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi,bütçenin onayı ve derneğin fesih yetkileri Genel Kurula aittir.

 

MADDE 10- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel Kurul toplantıları her 2 yılda Mayıs ayında ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde OLAĞAN, Yönetim ve denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden 5/1 (beşte-bir) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli (Ankara) Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

MADDE 11- ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15(on beş) gün önceden , günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır.B u çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile, ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15(on beş) gün önce mahalli n en büyük Mülki  Amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir. Toplantı başka bir sebep le  geri bırakılır ise, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile üyeler birinci fıkradaki usullerle ikinci kez toplantıya çağrılır ve Mahallin Mülki Amirliğine duyurulur.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az iki aydan fazla olamaz.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurulu oluşturacak üyelerin genel kuruldan en az üç ay evvelden üye olmaları ve aidat ödemeleri şarttır. Bu şartı yerine getirmeyenler genel kurula katılamazlar.

 

MADDE 12- TOPLANTININ YERİ:

Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE 13- TOPLANTI  YETER SAYISI:

Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır . ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 14-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve Mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 13. Maddede belirtilen tam sayı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Ancak Hükümet komiserinin gelmediği bizzat veya telefonla Vilayet makamına bildirilir. Bundan sonra toplantıya devam edilir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Toplantı başkanı ve başkan vekili  üyelerin dışından da seçilebilir. Toplantının  yönetimi  Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı  tutanağını  düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulda alınacak kararlar için Genel Kurula katılanları üye sayısının yarısında bir fazlasının oyu aranacaktır.

 

MADDE 15- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10/1 (onda bir) i tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 16- GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. a)     Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 2. b)    Dernek organlarının seçilmesi
 3. c)     Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 4. d)    Mevzuatın  ve Dernek tüzüğünden genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 5. e)     Gündem gereği veya üyelerin en az onda birinin teklifi ile tüzük değişikliği gündeme alınır.
 6. f)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması  veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 

MADDE 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİL VE  GÖREVLERİ:

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. a)     Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçilir. 5 asil  5 yedek üyeden oluşur.
 2. b)    Derneği temsil etmek veya bu hususun üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek.
 3. c)     Derneğin gelir veya gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak.
 4. d)    Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bildirmek, tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 5. e)     Genel Kurulca  yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin  en büyük mülki amirlerine yazı ile bildirilir.
 6. f)      Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak 1 başkan ,1 başkan yardımcısı  1 genel sekreter, 1 muhasip ve 1 üye seçilir.
 7. g)     Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın ardı ardına üç kez toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Yerine yedek üyelerden sırası ile birisi alınır.

 

MADDE 18- DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ :

 1. A)   DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU :

Denetim Kurulu Genel Kurulda gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir başkan bir raportör seçerler. Denetim Kurulu asil üyelerden ayrılmalar olursa boşalan  yer  yedeklerle doldurulur. Denetçilerin asil  ve yedeklerinin  ayrılmaları  veya denetçi adetinin 1 e düşmesi halinde görevde kalan Denetçi Yönetim Kurulu’na  durumu bildirmekle hükümlüdür.

 

B- DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Yönetim Kurulunun bütün işlemlerini ve hesaplarını denetler. Bu denetleme en az 6 ayda bir yapılır. Denetçiler her dönem yılı sonunda derneğin çalışma ve hesaplarını zorunlu olarak hazırlayacağı raporla Genel Kurula sunar. Dönem arasındaki raporların bir suretini yönetim kuruluna verirler. Denetçiler derneğe ait gelir ve giderlerde bir noksanlık görülürse düzeltilmesi için durumu yazılı olarak yönetim Kuruluna bildirirler. Yönetim Kurulu bu düzeltmeyi gerekli süre içinde yapmaz ise Genel Kurul denetçilerce toplantıya çağırılır

 

MADDE 19- DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

A-   DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:

Disiplin Kurulu üç asil üç yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Seçim sonunda oy çokluğu sırasına göre ilk üçü asil diğer üçü yedek üye olur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.

 

B-   DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

1-      Disiplin kurulu dernek ve üyeler arasındaki uyuşmazlıkları inceleme ve çözümlenmesini sağlar.

2- Bu tüzük hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve tüzük hükümlerini ihlal eden üyelerin kusur oranına göre uyarmak, kınama, geçici çıkartma veya sürekli çıkartma cezalarından  biri ile cezalandırılmalarına kara verir.

3- Yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyelerden gelecek başvuruları inceler delilleri değerlendirir ve sonuçlandırır.

4- Disiplin kurulunca verilen cezalara haklı gerekçe göstererek itiraz eden üye olursa konu ile toplanacak Genel Kurulda tekrar görüşülerek karara bağlanır.

5- Disiplin kurulu görüşülecek konuları üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile görüşür ve çoğunlukla karara bağlanır.

 

MADDE 20- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihi,meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirine bildirilir.

 

MADDE 21- YASAK FAALİYETLER:

Dernek tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve 2908 sayılı yasanın 37. maddesinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunamazlar

 

MADDE 22- DERNEĞİN GELİRLERİ :

1-     Üye aidatları, dernek üyelerinin ödemeyi taahhüt ettikleri miktardır. Bu miktar 4. madde de belirtildiği gibidir.

2-     Banka faizleri: Derneğe ait paraların yatırıldığı banka tarafından verilen faizlerdir.

3-     Yemek, gezi,konser ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelir.

4-     Bağışlar ve yardımlar.

5-     Diğer gelirler

Gelirlerin sağlanmasında 2860 sayılı yardım toplama kanun hükümlerine uymak mecburidir. Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır.Alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılmış standart,matbu belgedir.Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler.Bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.Derneğin hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.Yapılacak harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır ve buna ilişkin evrak belgeler usule uygun olarak tanzim edilir. Bu belgeler özel kanunlarla gösterilen uzun süre saklı kalmak yadıyla 5 yıl zorunludur. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiye yoluyla intikal eden taşınmazların tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

 

MADDE 23- TUTULMASI GEREKEN MECBURİ  DEFTERLER:

 1.           a) Üye kayıt defteri
 2. b) Karar defteri
 3. c) İşletme hesabı defteri,
 4. d) Envanter defteri

Bu defterlerin noter tasdikli olması  ve Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

 

MADDE 24- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Dernek tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler yönetim kurulunca düzenlenecek bir taslakla tespit edilir. Bu taslak  genel kurulun onayına sunulur. Taslak değişikliği genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile gerçekleşir. Daha sonra bu değişiklik ilgili makamlara bildirilir ve gazetede ilan edilir.

 

MADDE 25- DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN  SONA ERMESİ:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin tasfiyesine karar verebilir. Fesih kararı görebilmesi için bu tüzüğün 13. maddesine göre Genel Kurula  katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3 nün toplantıya katılmasıyla mümkündür. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise 2 kez toplanmak için üyelere tüzüğün 11. maddesine göre çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı bu toplantıya katılacak üyelerin 2/3 nün çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulunca 5 gün içerisinde Mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.Dernek Genel Kurulu kararı dışında  Dernekler Kanununun 50.51.52 ve 53 maddelerde belirtildiği şekli ile de kapanabilir. Ayrıca aynı kanunun 54. maddesinde belirtilen suç unsurlarını taşıması halinde Valilik Makamınca da faaliyetten alı konulabilir.

 

MADDE 26- MAL VE PARANIN TASFİYESİ:

Derneğin fesh edilmesi veya münfeshi hale düşmesi durumunda Derneğin Mal ve Paraları aşağıdaki şekilde tasfiye edilir.

 1. a)     Derneğin mallarının değer ve mevcut parası saptanır.
 2. b)    Derneğin borçlu olduğu ortaya çıkar mevcut parası yeterli gelmez ise borçlarını karşılayacak oranda malları satılarak ödenir.
 3. c)     Artan mal ve paralar Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde üyelerin bağlı olduğu başka bir teşkilata, böyle bir yardımlaşma teşkilatı mevcut değilse toplum yararına faaliyet gösteren başka bir derneğe veya benzeri bir kuruluşa bağış olarak devredilir.
 4. d)    Dernek münfesih duruma düşmüş veya diğer şekilde kapatılmış ise mal varlığı ( c) bendinde belirtildiği şekilde devredilir.

 

MADDE 27- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 1. a) Dernek 2908 sayılı yasanın 64. maddesine göre taşınmaz mal elde edebilir. Aynı yasanın 89. Madde uyarınca ve gerekli işlemleri tamamlayarak sandık kurabilir. 90. madde uyarınca lokal açabilir. Bu kuruluşları çalıştırır ve kiraya verebilir.
 2. b)    Dernek demir başına eskiyen kullanamayacak derecede bozulanları hurdaya çıkarılması Yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Yerine yenisini alır eskiyenleri hurdaya ayrılanları gerekirse satar, elde edilen miktarı derneğe gelir kaydeder.
 3. c)     Yapılacak yardım ve işlemlerde tüzükte açıklık bulunmaması nedeni ile teretdüte  düşülür ise konu Yönetim Kurulunca alınacak kararla açıklığa kavuşturulur.
 4. d)    Tüzükte bulunmayan veya bahsedilmeyen konularda 2908 sayılı dernekler yasasının hükümleri geçerlidir.
 5. e)     Kurulmuş ve kurulacak olan birliklere Federasyon ve Konfederasyonlara katılma yetkisinin verilmesi bu katılımların ve oluşumların yapılması derneğimiz adına yönetim kurulunda görev alan üyelere yetki verilmesi.

                                              DERNEK

                                      YÖNETİM KURULU

 

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Ali Osman YUMAK
Köyümüzde ilkler lingini hazırlayan kişi yanlış yapmıştır. Köyümüze ilk Kanalizasyon ( pis su ) giderini ve evlere ilk şebeke suyu alınmasını Babam Hasan YUMAK tarafından yapılması sağlanmıştır. Bilenler iyi bilir bilmeyen gençlerimize yanlış bilgi aktarılmasın Lütfen...

Ömür Ersen
Yapılan site gayet güzel. Aidat borcu sorgulama bölümü de gayet güzel olmuş. http://www.otomatikkapiankara.net/

Bekir Şahin
Biz bizler olarak yapılana destek olmalıyız yapılan kötü olursa eleştirelim düzeltelim .yapılan güzel olursa daha iyisini daha fazlasını yapmak için daha teşvikçi olalım saygılar emekleriniz ballı yüreğiniz sağlam olsun


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler

Çorum Kızılcapelit Köyü Derneği

© Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top